Takviye Edici Gıda

Takviye edici gıdaların onay işlemleri nasıl yapılır?

Takviye Edici Gıda Nedir?  

Takviye edici gıda normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla; vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin ögelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri ifade eder.

Takviye edici gıdalar, ithalatçısının ve/veya üreticisinin ve/veya işleyicisinin kendi satış yerinde, piyasaya arz ettiği gıda işletmelerinde veya bu işletmelerin toptan satış depolarında veya gıda işletmecisi tarafından beyan edilen alan adı ve URL adres veya adreslerinde veya gıda işletmecisi ile sözleşme yapılan doğrudan satıcı tarafından satışa sunulmak zorundadır.

Onay Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Gıda işletmelerinin, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kayıt ve/veya onay işlemleri yürütülür.

Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Takviye edici gıdalar için onay başvuruları il müdürlüklerine yapılır.

Gıda işletmecisi aşağıdaki belgelerle, dilekçe ile İL MÜDÜRLÜĞÜNE başvuruda bulunur.

1. Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,

2. Yüzde bileşen listesi,

3. Spesifikasyon belgesi,

4. Tavsiye edilen günlük alım dozu,

5. Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname,

6. Fason üretimlerde fason sözleşmesi,

7. Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı,

8. İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa)

9. Ücret makbuzu,

10. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname,

11. Takviye edici gıda markasının ilaç markası olmadığını gösteren taahhütname,

12. Propolis içeren takviye edici gıda üreten/ithal eden gıda işletmelerinden iş akış şeması,

13. Takviye edici gıda bileşiminde etken madde olarak yer alan bitkilerin hangi yöntemle (Organik tarım, ekolojik tarım, iyi tarım uygulamaları vb.) üretildiğine dair belge.

İl Müdürlüğü Bilgi Ve Belgelerin Tam Ve Doğru Olması Durumunda GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE (GGBS) Girişlerini Yapar, Onay Numarası Alır Ve Takviye Edici Gıdayı Onaylar.

Takviye Edici Gıdanın Piyasaya Arzı

Takviye edici gıdalar;

  • İthalatçısının ve/veya üreticisinin ve/veya işleyicisinin kendi satış yerinde,
  • Piyasaya arz edilen gıda işletmelerinde veya bu işletmelerin toptan satış depolarında,
  • Gıda işletmecisince beyan edilen alan adı/adları ve URL adresi/adreslerinde,
  • Gıda işletmecisi ile sözleşme yapılan doğrudan satıcı tarafından piyasaya arz edilir.

Gıda Takviye Edici Ürünlerin Etiket Kontrolü Nasıl Yapılır?

Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki gıda işletmecileri “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği” ile “Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği” hükümlerine uymak zorundadır.

  • Gıda işletmesinin işletme kayıt/onay numarası ve “Takviye Edici Gıda Onay Numarası” etiket üzerinde birlikte yer alır.
  • Sadece ithalatçı konumunda yer alan ve mevzuat kapsamında kayıt/onay belgesinden muaf gıda işletmelerince ithal edilerek yurt içinde paketleme dahil hiçbir işleme tabi tutulmayan ve doğrudan satışı yapılan ithal takviye edici gıdalarının etiketinde “Takviye Edici Gıda Onay Numarası” yer alır.
  • Gıda işletmecisi, takviye edici gıdayı başka bir gıda işletmesinde üretim ve/veya işleme tabi tutacak ise üretim ve/veya işleme yapan gıda işletmesinin kayıt/onay numarası ve “Takviye Edici Gıda Onay Numarası” ile üretim ve/veya işleme yaptıran gıda işletmecisinin adı ve ticari unvanı ile birlikte etiket üzerinde yer alır.

“Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği” kapsamında etiket üzerinde olması gereken ibareler;

a) Gıdanın adı.

b) Bileşenler listesi.

  • Bileşenler listesi, “bileşenler” veya “içindekiler” başlığıyla ya da bu kelimeleri içeren uygun bir başlıkla verilir. Gıdanın bütün bileşenleri, üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre ağırlıkça azalan sırayla bu listede yer alır.
  • Tasarlanmış nanomateryal formunda bulunan bütün bileşenler, bileşenler listesinde açık bir şekilde belirtilir. Bu tür bileşenlerin adlarını takiben parantez içinde ‘nano’ kelimesine yer verilir.
  • Kalıntılar ‘bileşen’ olarak kabul edilmez.

c) Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler.

ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı.

d) Gıdanın net miktarı.

e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi.

f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları.

g) Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi.

ğ) işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti.

h) Menşe ülke.

ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı.

i) Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi.

j) Beslenme bildirimi. Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ve reklamlarında; Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz.