Biyosidal Ürünler

Biyosidal ürün ruhsat alma süreçlerinizde de PİM GRUP olarak yanındayız. Biyosidal ürün yönetmeliği ve ruhsatları ile ilgili konularda detaylı danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşın.

Biyosidal Ürün Nedir?

Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir hedef organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlar biyosidal ürün sınıfına girmektedir.

Kullanım amacına göre “dezenfektan, antiseptik, antiviral, insektisit, rodentisit, antibakteriyel” gibi isimler almaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından A.B. 98/8/EC Direktifi doğrultusunda hazırlanan ve 27449 sayılı (4. Mükerer) ve 31 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne göre öncelikle, biyosidal ürünün aktif maddesinin yönetmelikte listelenen aktif maddeler içerisinde bulunması ile birlikte, o aktif madde için belirtilen kullanım alanlarına uygun olması gerekmektedir.

Biyosidal Ruhsat Hizmeti Danışmanlık Basamaklarımız;

Biyosidal ürünlerin üretim ve ithalat ruhsatına ilişkin süreç “ön başvurunun yapılması, uygun görülmeyenlerin gerekçeleriyle reddedilmesi, ön başvurusu kabul edilerek uygun görülenlerin numune alınması ve analizlerinin yapılarak analiz raporlarıyla birlikte ruhsatlandırma aşamasına geçirilmesi”  şeklindedir.

  • Zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen başvuru sahipleri bizzat veya mesul müdür vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.

1.  Dilekçe eki (Dosyada yer alması gereken belgeler)

a) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği; 100 kg/litreden fazla ürün bulundurulamayan iş yerine üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği, eğer 100 kg/litreden fazla ürün bulundurulacaksa iş yerine ait ikinci sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği,

b) Mesul müdür sözleşmesi veya yetkili kamu temsilcisi tarafından yapılan mesul müdür görevlendirmesi, Müdürlükçe muhafaza edilmek üzere mesul müdür sertifikasının aslı ve mesul müdürün Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge,

c) Ticaret sicil numarası ve iş yerini temsil yetkisine dair imza sirküleri,

ç) Ekip sorumlusuna ait sözleşme ve diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

d) Sağlık teşkilatının tavsiye ve direktiflerine uyacağına ve Bakanlıkça ruhsat verilmiş biyosidal ürünler haricinde kimyasal maddeleri ve tarım alanında kullanılan pestisitleri kullanmayacağına dair, mesul müdür veya iş yeri sahibi veya yetkili kamu temsilcisi tarafından verilecek taahhütname,

e) Aslı Müdürlükçe muhafaza edilmek üzere uygulayıcı personele ait biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası,

f) Uygulamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins, sayı ve özelliklerini gösterir belge,

g) En az bir ekip olması kaydıyla ekip sayısı ve ekip elemanlarının nitelikleri hakkında belge,

ğ) İlkyardım dolabı, ilkyardım çantaları ve içerikleri hakkında açıklama raporu,

h) İş yerine ait veya kiralama suretiyle kullanıma uygun en az bir aracın tahsis edildiğine dair araç ruhsat fotokopisi veya Müdürlükçe onaylı kira sözleşmesi,

ı) Ekip sorumlusu ve uygulayıcı personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge,

 (3) Belediyeler, il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma görev ve yetkisine haiz olan ve bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak uygulamalar için bildirim de bulunurken bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan belgeler istenmez.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alım yoluyla yapılacak uygulamalarda, 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen asgari şartları taşıyan iş yerinin tahsis edildiğinin belgelendirilmesi halinde gerçek ve tüzel kişilerden bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

Bir biyosidal ürünün ruhsatlandırılması veya tescili için yapılan müracaatlarda Bakanlıkça aşağıdaki usullerden birine göre işlem yapılır;

  1. Yeni ve Ek-I veya Ek-IA’da yer alan değerlendirilmiş aktif maddeler içeren biyosidal ürünler için ruhsatlandırma,                                                    
  2. Yeni ve Ek-IA’da yer alan değerlendirilmiş aktif maddeler içeren düşük riskli bir biyosidal ürün için ruhsatlandırma,
  3. Ek-I veya Ek-IA’daki listelere dâhil olmayan, mevcut bir aktif madde içeren biyosidal ürünler için ruhsatlandırma,
  4. İstisnai ve acil durumlarda müdahale amacıyla kullanılması gereken biyosidal ürünler için ruhsatlandırma,
  5. Daha önce ana formülasyonu ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş biyosidal ürünlerin çerçeve formülasyonu için ruhsatlandırma,